Regulamin i polityka prywatności

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.freemindshop.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę: Studio Tańca FREE MIND, Honorata Kózka, ul. Chrościckiego 83/93, 02-414 Warszawa, NIP 929-176-78-79 („Sklep”).
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż odzieży, obuwia i akcesoriów. Informacje na temat oferowanych przez sklep towarów, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech (przeznaczenie, sposób użytkowania) zamieszczony jest pod każdym z towarów uwidocznionych na stronie internetowej www.freemindshop.pl
 3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 1. posiadanie dostępu do Internetu,
 2. posiadanie adresu e-mail,
 3. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej.

DZIAŁ II. WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 2

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza złożenie przez Klienta wiążącej Klienta przez 7 dni oferty zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży towarów określonych w zamówieniu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia przez Sklep oferty zawarcia umowy sprzedaży złożonej przez Klienta w Sklepie, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie oferty przez Sklep nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wyraźnej informacji o przyjęciu zamówienia oraz zawarciu umowy sprzedaży. Przed przyjęciem oferty Sklep jest uprawniony do przeprowadzenia weryfikacji parametrów zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności w zakresie ceny sprzedaży towarów obowiązujących w zamówieniu.
 3. Rejestracji konta można dokonać na stronie www.freemindshop.pl.
 4. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient określi:
 1. dane potrzebne do realizacji zamówienia to: imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, telefon, adres wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
 2. rodzaj i liczbę zamawianych towarów,
 3. sposób dostawy (Poczta Polska,  odbiór osobisty),
 4. sposób płatności.
 1. Wysyłka zakupionych towarów realizowana jest w terminie od 3 do 10  dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty przyjęcia przez Sklep oferty zawarcia umowy sprzedaży złożonej przez Klienta w Sklepie (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu dokonania zapłaty należności wynikających z umowy sprzedaży za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.
 2. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania ofertowego. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji proponowanego przez Sklep, złożenia oferty zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży towarów w Sklepie, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz przyjęciu przedmiotowej oferty przez Sklep.
 3. Podczas odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia Sklep zaleca sporządzenie protokołu z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki, co może przyczynić się do uproszczenia prowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 4. Możliwość odbioru osobistego istnieje tylko i wyłącznie w Warszawie przy wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze sklepem (tel.535-836-836) oraz indywidualnym ustaleniu terminu odbioru osobistego w placówkach, w których prowadzone są zajęcia taneczne STUDIA TAŃCA FREE MIND w Warszawie  ( pełna lista placówek, gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego znajduje się na stronie www.stfm.pl/nasze-grupy . Odbiór osobisty w woj.lubuskim lub innych rejonach Polski jest niemożliwy).

DZIAŁ III. CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

§ 3

 1. Ceny zamieszczane w Sklepie przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT
  i podawane są w złotych polskich.
 2. Na koszty zawarcia umowy ze Sklepem składają się:
  1. cena sprzedaży towaru;
  2. koszty wysyłki.
 3. Cena sprzedaży podana przy poszczególnych produktach nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 4. Koszty przesyłki wynoszą:

  do 0,5kg

  12,00 zł

  od 0,5 kg do 2 kg

  15,50 zł

  od 2 kg do 5 kg

  17,50 zł

  od 5 kg do 10 kg

  21,50 zł

  od 10 kg do 20 kg

  26,50 zł

DZIAŁ IV. FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

§ 4

 1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione produkty:
 1. za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.
 2. za pobraniem (tylko w przypadku wybranych produktów)

DZIAŁ V. WADY TOWARU ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA

A. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SKLEPU

§ 5

 1. Sklep jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna sprzedanego towaru występuje, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sklep nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli konsument stwierdził wadę fizyczną przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

B. UPRAWNIENIA KONSUMENTA W RAZIE STWIERDZENIA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

§ 6

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 2. Zasady realizowania uprawnień, o których mowa § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu powyżej określają  § 7 – § 10 niniejszego regulaminu poniżej.

C. OBNIŻENIE CENY SPRZEDAŻY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

D. WYMIANA RZECZY NA WOLNĄ OD WAD ALBO USUNIĘCIE WADY

§ 8

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 2. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

E. PROCEDURA REKLAMACYJNA

§ 9

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 2. Koszty wymiany lub naprawy rzeczy sprzedanej ponosi Sklep.
 3. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

F. ZAKRES CZASOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI SKLEPU ZA WADY

§ 10

 1. Sklep odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przez Konsumenta, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sklep wadę podstępnie zataił.
 3. W terminach określonych w § 10 ust. 2 niniejszego regulaminu powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. W razie dochodzenia przez Konsumenta przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zawieszenie terminu do wykonania uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

DZIAŁ VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 11

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich  kosztów zwrotu rzeczy stanowiących przedmiot umowy sprzedaży. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do złożenia tego oświadczenia.
 4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie może zostać wysłane:
  1. w formie pisemnej na adres: Studio Tańca FREE MIND,
   ul. Chrościckiego 83/93, 02-414 Warszawa
  2. w formie elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres email : sklep@freemindshop.pl
 5. Sklep prześle konsumentowi niezwłocznie na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4 lit. b powyżej, to jest wysłanego w formie elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą, przy czym jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta konsumenta przestaje wiązać Sklep.
 7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez Konsumenta przed upływem terminu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

DZIAŁ VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 12

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest przedsiębiorca Studio Tańca FREE MIND, ul. Chrościckiego 83/93, 02-414 Warszawa, NIP: 929-176-78-79 . Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie,
 2. w związku z ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie ,
 3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 4. w związku z korespondencją mailową,
 5. dla potrzeb technicznych i statystyk w Sklepie ,
 6. dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszej zgodzie Klienta.
 1. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 5. adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 6. w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).
 1. Klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 2. Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach sklepie, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Sklep jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sklep wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 5. Użytkownik Sklepu ma możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową newsletter zawierający informacje marketingowe. Zapisanie się na newsletter jest dobrowolne, nie jest dorozumiane lub domniemywane z oświadczeń woli innej treści i nie jest powiązane z wyrażeniem przez Klienta innej zgody.

DZIAŁ VII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 13

 1. Sklep prowadzi z wykorzystaniem strony internetowej www.freemindshop.pl działalność obejmującą:
 1. Usługę sprzedaży – usługę sprzedaży towarów konsumpcyjnych oferowanych przez Sklep;
 2. Usługę newsletter – biuletyn wydawany i przesyłany przez Sklep Klientom w formie elektronicznej, zawierający informacje dotyczące oferty Sklepu oraz promocji na towary oferowane przez Sklep.
 1. Do skorzystania z usługi newsletter, o której mowa w § 13 ust. 1 lit b) niniejszego regulaminu, niezbędne jest podanie przez Klienta jego adresu e-mail w Sklepie we właściwym polu oraz zaznaczenie pól o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów.” i „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, w celu korzystania z usługi „Newsletter.”.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług określonych w § 13 ust. 1 lit b) niniejszego regulaminu (dotyczące usługi newsletter) poprzez:
 1. kliknięcie w link rezygnacji z otrzymywania newslettera, umieszczany w stopce każdego newslettera;
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@freemindshop.pl

Umowa ulega rozwiązaniu po upływie maksymalnie 2 dni roboczych od jej wypowiedzenia przez Klienta.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sklep usług określonych w § 13 ust. 1 lit b) niniejszego regulaminu (dotyczące usługi newsletter) można składać poprzez:
 1. wysłanie wiadomości email na adres: sklep@freemindshop.pl;
 2. pisemnie na adres korespondencyjny: Studio Tańca FREE MIND,
  ul. Chrościckiego 83/93, 02-414 Warszawa
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sklep usług określonych w § 13 ust. 1 lit b) niniejszego regulaminu (dotyczące usługi newsletter) powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji oraz jej opis.
 2. Sklep ustosunkuje się niezwłocznie do reklamacji dotyczących usług określonych w § 13 ust. 1 lit b) niniejszego regulaminu (dotyczące usługi newsletter), przy czym nastąpi to nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie tej reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sklep usług określonych w § 13 ust. 1 lit a) niniejszego regulaminu (dotyczące usługi sprzedaży towarów) odbywają się na zasadach określonych w § 5 – § 10 niniejszego regulaminu.

DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, do umów sprzedaży zawieranych ze Sklepem stosuje się przepisy ogólne Kodeksu cywilnego lub innych odpowiednich ustaw.
 2. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 r.
 4. Sklep zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O treści zmian niniejszego regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie www.freemindshop.pl.pl wiadomości o zmianie niniejszego regulaminu wraz z zestawieniem zmian. Informacja o zmianie niniejszego regulaminu będzie utrzymywana na stronie internetowej wskazanej w zdaniu poprzedzającym przez okres co najmniej 14 dni i zostanie udostępniona najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. Zmiany niniejszego regulaminu nie naruszają praw osób które skorzystały ze Sklepu przed zmianą niniejszego regulaminu, w szczególności złożyły ofertę zawarcia umowy sprzedaży lub zawarły umowę sprzedaży na skutek przyjęcia oferty zawarcia umowy przez Sklep przed zmianą niniejszego regulaminu, co oznacza że do w takim przypadku (to jest odnośnie tych ofert lub odnośnie tych umów sprzedaży) zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data